ISO

ISO 9001; 14001; 18001 - PN-EN ISO 9001:2015

Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą uzyskać poprawę ekonomiczną opartą na zadowoleniu Klientów i wysokiej jakości produkcie.

W systemie ISO 9001:2015 wymagane jest ocenianie zadowolenia klienta, jakości wyrobów i usług, efektywności i produktywności procesów, stopnia wykonania celów przedsiębiorstwa czy organizacji.

Do wykonania takiej oceny ISO 9001:2015 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników, tak aby decyzje podejmowane były w oparciu o fakty. ISO 9001:2000 wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, ich współuczestnictwa i współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa.

iso

Efektem stosowania zasad systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 powinna być poprawa ekonomiki i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001

 • Poprawa efektywności gospodarowania,
 • Poprawa skuteczności i sprawności zarządzania,
 • Poprawa konkurencyjności,
 • Poprawa jakości wyrobów i usług,
 • Elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów,
 • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry i pracowników,
 • Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów jakości.
 • Zmniejszenie ilości awarii i wypadków przy pracy
 • Racjonalna gospodarka odpadami
 • Poprawa wizerunku firmy w oczach klientów i otoczenia

Jak wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001

Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania ISO 9001:2015 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa.

Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia branżowe, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system zarządzania ISO 9001:2015., 14001:2015, 18001

Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji.

                      
Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Audit wstępny. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015,
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny,
 • Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników,
 • Opracowanie strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami,
 • Modelowanie procesów. Ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach,
 • Projektowanie dokumentacji systemowej,
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych,
 • Szkolenie auditorów wewnętrznych,
 • Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji.
 • Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej związku z otwarciem rynków światowych dla produktów.

 

Oferujemy wszystkie niezbędne czynności i szkolenia wymagane do wdrożenia ISO w branży spożywczej i paszowej:

 • audit wstępny,
 • szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników,
 • zaprojektowanie systemu jakości,
 • pomoc przy tworzeniu dokumentacji systemu jakości,
 • nadzór nad procesem wdrażania systemu ISO,
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością,
 • pomoc konsultacyjna przy wyborze firmy certyfikującej,
 • kierowanie systemem jakości w firmie,
 • wykonywanie auditów,
 • wykonywanie działań korygujących i zapobiegawczych.

Szkolenia i konsulting dla firm prowadzimy wg wzajemnych uzgodnień w terminach dogodnych dla wdrażającego. Okres wdrażania systemu w dużej mierze zależy od uzgodnionego wcześniej harmonogramu oraz wielkości Państwa firmy.

ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Określa zasady kontroli nad pracami, czynnościami w celu uzyskania pewności co do jakości prac, czynności świadczonych na rzecz klienta i jego wymagań.

Wdrożony system ISO 9001 poprawia efektywność pracy pracowników, określa ich zadania, obowiązki i szczegóły odpowiedzialności. Przyczynia się również do obniżenia kosztów w firmie poprzez zwiększenie produktywności, identyfikację produktów, kontrolę nad reklamacjami.

W przypadku wdrażania systemu ISO 9001, 14001, 18001 należy:

 • określić przedmiot działań;
 • zaproponować cele;
 • określić politykę jakości; środowiska, BHP
 • przeprowadzić audity wewnętrzne;
 • utworzyć księgę jakości;
 • przeprowadzić certyfikację.


Certyfikacja systemu nie jest obowiązkowa, gwarantuje jednak że firma posiada efektywny system jakości, który został potwierdzony przez zewnętrznego auditora. Certyfikat podnosi prestiż firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

ZAUFALI NAM