Wydatek energetyczny

Ocena stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym w pracy.

Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym w pracy jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowiska pracy, jest również niezbędna do realizacji rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz w sprawie prac niedostępnych dla kobiet.

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru wydatku energetycznego wybranych rodzajów aktywności fizycznej i czynności roboczych Państwa pracowników.

Wydatek energetyczny

Pomiary przeprowadzone są w nawiązaniu do art. 232 znowelizowanego kodeksu pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które zobowiązują pracodawcę do obowiązkowego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Badania realizowane są metodą "chronometrażowo - tabelaryczną Lehmanna". Metoda uwzględnia pozycję ciała i rodzaj grup mięśniowych zaangażowanych przy wykonywaniu pracy. Metoda ta składa się z dwóch etapów. W pierwszym dokonywana jest ocena pozycji ciała podczas pracy i szacowany wydatek energetyczny wynikający z utrzymania tej pozycji. W etapie drugim oceniany jest wydatek energetyczny na podstawie przeprowadzonej analizy czynności roboczych, główne grupy mięśni wykonujących te czynności. Podczas badań sporządzana jest "fotografia dnia pracy" - pozwalająca na wyodrębnienie typowych na danym stanowisku czynności roboczych. Całkowity koszt energetyczny pracy jest sumą wyników uzyskanych w obu omówionych etapach. Po przeprowadzonych pomiarach wybraną metodą przez Państwa sporządzona zostanie dokumentacja w postaci wydruku komputerowego zawierająca obliczenia i wnioski końcowe pozwalające uznać, czy wykonywana prace na danym stanowisku należy do prac w warunkach szczególnie uciążliwych wymagających zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych.

Prowadzone badania nie zakłócają toku pracy i nie wpływają na obniżenie jej efektywności.

ZAUFALI NAM