Ślad Węglowy - raporty

ślad węglowy

Zgodnie z definicją UK Carbon Trust: ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych (GHG) spowodowana bezpośrednio i pośrednio przez osobę, organizację, wydarzenie lub produkt i jest wyrażana jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e).
Ślad węglowy odpowiada za wszystkie sześć emisji gazów cieplarnianych wymienionych w Protokole z Kioto: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), sześciofluorek siarki (SF6)

Ślad węglowy może zostać przeanalizowany dla konkretnego produktu lub dla całej organizacji.
Dla organizacji, ślad węglowy może zostać policzony w 3 zakresach:

Zakres 1 ( Scope 1)
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw będących własnością firmy bądź przez nią kontrolowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2 ( Scope 2)
To pośrednie emisje energetyczne powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu.

Zakres 3 ( Scope 3)
To wszystkie inne pośrednie, wpływające na działanie organizacji emisje, powstałe w całym łańcuchu wartości na przykład: gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, zakupione dobra, transport poza naszą organizacją, dostawy do klientów, użytkowanie produktów.

Popularne metodyki do obliczania śladu węglowego organizacji

W kontekście oceny wpływu człowieka na klimat, ale także podejmowanych działań mających przeciwdziałać zmianom klimatu, najbardziej precyzyjnym i pewnym narzędziem jest tzw. ślad węglowy. Określa on sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez organizację (tj. grupę kapitałową lub spółkę), produkt, wydarzenie czy osobę. Istnieje wiele metodyk i ścieżek wykorzystywanych do obliczania śladu węglowego zarówno organizacji, jak i produktu m.in. ISO 14064, DEFRA, CDP, GRI, PAS 2050, ISO 14067. Najczęściej stosowane są standardy międzynarodowe, wśród których najbardziej popularnym jest The Greenhouse Gas Protocol.

Dlaczego warto liczyć ślad węglowy?

Obserwując działania Komisji Europejskiej związane m.in. z opracowaniem europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w całym cyklu życia produktów, można się spodziewać, że ślad węglowy będzie istotnym wskaźnikiem konkurencyjności. Jednocześnie zmiany prawne i nowe wytyczne w zakresie wpływu na zmiany klimatu i odporności przedsiębiorstwa na nie, będą znacząco wpływać na postrzeganie spółki oraz jej zdolność do pozyskania środków zewnętrznych.

Jak wygląda obliczanie śladu węglowego produktu?

Można tu mówić o zakresach dotyczących cyklu życia produktu. Wyróżnia się zakres skrócony i pełny. Pierwszy, tzw. „od kołyski do bramy”, obejmuje etapy od wydobycia surowców, przez procesy produkcyjne do wytworzenia produktu końcowego. Drugi, tzw. „od kołyski do grobu”, dodatkowo uwzględnia emisje związane z użytkowaniem oraz końcem życia produktu (procesy utylizacji, recykling).

image2

ZAUFALI NAM