Ochrona środowiska

W ramach ochrony środowiska ochroną oferujemy

 1. Identyfikacja obowiązków zakładów wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska.
 2. Sporządzanie wniosków i dokumentacji niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • pozwoleń wodnoprawnych na:
   • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • wykonywanie urządzeń wodnych,
   • wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji,
  • decyzji ustalających warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz na budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych,
  • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 3. decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 4. pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 5. pozwoleń zintegrowanych.
 6. Prowadzenie ewidencji odpadów.
 7. Sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
 8. Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz prowadzenie ewidencji danych wykorzystanych do ustalenia ich wysokości:
  • za pobór wód,
  • za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • za składowanie odpadów na składowiskach,
  • za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • opłaty produktowej,
  • opłaty opakowaniowej.
 9. Przekazywanie informacji i danych dotyczących ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska odpowiednim organom do spraw ochrony środowiska.
 10. Wykonywanie przeglądów ekologicznych i analiz porealizacyjnych przedsiębiorstw.
 11. Doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych i środków technicznych chroniących środowisko.

Szkolenia pracowników z przepisów i zasad ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

ochrona rodowiska

ZAUFALI NAM