Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy: 14001:2015

W ramach naszej ekspertyzy środowiskowej zapewniamy audyty legalności z przepisami w celu oszacowania ryzyka dla środowiska i zaproponowania najbardziej skutecznych rozwiązań.

Audyt obejmuje następujące obszary regulowane prawnie:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa Prawo wodne
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

W zakresie:

 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • ochrona powietrza atmosferycznego
 • dyrektywa IED (dawniej IPPC), PRTR, konkluzje BAT
 • wprowadzanie na rynek opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
 • sprawozdawczość środowiskowa, monitoring, opłaty środowiskowe
 • identyfikacja i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, substancjami kontrolowanymi oraz F-gazami
 • analiza pod kątem kwalifikacji Zakładu zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
 • pozwolenia i zezwolenia
 • decyzje budowlane i środowiskowe zakładu i instalacji

Audyt Środowiskowy składa się z trzech etapów:

 1. Audyt zasadniczy na miejscu – szczegółowe poznanie profilu firmy i podjęte dotychczasowe działania związane z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność. Etap pierwszy obejmuje:
  1. wywiad z przedstawicielami firmy,
  2. przegląd dokumentacji związanej z ochroną środowiska pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych,
  3. przegląd umów z kontrahentami w zakresie zapisów związanych z przepisami ochrony środowiska,

 2. obserwacja procesów związanych z ochroną środowiska zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opakowaniami, sprzętem elektrycznym i elektroniczny oraz tzw. korzystaniem ze środowiska (powietrze, woda, ścieki), szczegółowy obchód po zakładzie (np. produkcja, magazyn, zaplecze organizacyjne i techniczne, warsztaty, pomieszczenia biurowe, służba utrzymania ruchu itp.).
 1. Podsumowanie audytu – weryfikacja materiału dowodowego zebranego podczas audytu, opracowanie raportu z przeprowadzonych działań, ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi ochrony środowiska nie są realizowane lub są realizowane nieprawidłowo. Wskazanie konsekwencji administracyjnych oraz sformułowanie zaleceń mających na celu uregulowanie niezgodności.

  Przedstawienie raportu z audytu – spotkanie w siedzibie firmy w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego i określeniem działań naprawczych wraz z harmonogramem prac. 

Do kogo kierowany jest audyt:

 • dla firm chcących zweryfikować poprawność wywiązywania się z obowiązków w ochronie środowiska
 • dla firm pragnących rozpocząć wywiązywanie się z obowiązków wobec ochrony środowiska oraz podjąć outsourcing w zakresie ochrony środowiska
 • dla firm posiadających wdrożony system ISO 14001, ISO 9001 oraz systemy zintegrowane w celu sprawdzenia przestrzegania zapisów normy oraz prawodawstwa krajowego i europejskiego
 • dla firm pragnących sprawdzić swoich dostawców, podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów Prawa Ochrony Środowiska
 • dla firm przygotowujących się do przekształceń własnościowych (fuzji, przejęć) w celu realnej wyceny wartości przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • ochrona powietrza atmosferycznego
 • dyrektywa IED (dawniej IPPC), PRTR, konkluzje BAT
 • due diligence
 • wprowadzanie na rynek opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
 • sprawozdawczość środowiskowa, monitoring, opłaty środowiskowe
 • identyfikacja i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, substancjami kontrolowanymi oraz F-gazami
 • analiza pod kątem kwalifikacji Zakładu zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
 • pozwolenia sektorowe i zintegrowane
 • decyzje budowlane i środowiskowe zakładu i instalacji

Monika Dregier 1

ZAUFALI NAM